ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH AMBROZIE

Episcopul Mediolanului (+397)

 

Troparul, glasul al 4-lea

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Condac 1

Apărătorului credinţei şi slujitorului Bisericii lui Hristos, Sfântului Ierarhului Ambrozie, episcopul cetăţii Mediolanum, cântări de laudă să-i aducem, ca unuia care a luptat pentru apărarea dogmelor celor sfinte şi a biruit ereziile, și cu toţi într-un glas, să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

Icos 1

Sfinte Ierarhe Ambrozie, cel ce din pruncie te-ai arătat a fi binecuvântat de Dumnezeu, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda Preasfintei Treimi, precum ai deschis auzul și mintea celor ce te ascultau, ca împreună cu aceştia să grăiesc ţie;

Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat ales de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce de un roi de albine ai fost hrănit în chip minunat;

Bucură-te, cel de a cărui minune s-a spăimântat doica ta;

Bucură-te, cel ale cărui cuvinte sunt mai dulci decât mierea;

Bucură-te, fagure duhovnicesc;

Bucură-te, ocrotitor al crescătorilor de albine;

Bucură-te, vas ales al Domnului;

Bucură-te, cel prin care vine bucuria;

Bucură-te, trandafir cu suavă mireasmă;

Bucură-te, scară cerească;

Bucură-te, trâmbița adevărului;

Bucură-te, bucuria credincioşilor;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

 Condac 2

Născut din părinţi dreptcredincioşi şi de bun neam, în cetatea Treveri, te-ai arătat a fi iubitor de Dumnezeu, că, învăţând Scriptura cea insuflată de Sfântul Duh, ai fost puternic în cuvânt, biruind pe înţelepţii relei-credințe. De aceea, ca un vrednic propovăduitor, cântai Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icos 2

La vârsta copilăriei fiind şi locuind în cetatea Romei, ai fost crescut întru frica lui Dumnezeu cu bună-cuviință; pentru aceasta, fiu de nădejde ai fost Bisericii și patriei tale, ca ostenitor în slujirile mirenești de avocat și dregător, bună mărturie ai dat prin viața plină de mireasma virtuților, de care și noi minunându-ne, strigăm ție:

Bucură-te, cel prin care grăia Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel pregătit de harul lui Dumnezeu, pentru treapta arhieriei;

Bucură-te, cel ce Scriptura ai învăţat-o cu bucurie;

Bucură-te, căutător al dogmelor celor înţelepte;

Bucură-te, cinstitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, mireasma dumnezeirii;

Bucură-te, lucrător al duhovniciei;

Bucură-te, podoaba Bisericii;

Bucură-te, grădină duhovnicească;

Bucură-te, râu al înţelepciunii;

Bucură-te, cel care, ca avocat, ai slujit dreptăţii;

Bucură-te, cel care eşti ucenic al lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

Condac 3

Cunoscând nu numai învăţătura lumească, ci și pe cea duhovnicească, Sfinte Ambrozie, ai fost numit guvernator al Emiliei și Liguriei, dar Dumnezeu, a vrut să te cheme la treapta arhieriei, pentru care cu credinţă I-ai cântat: Aliluia!

 Icos 3

După moartea episcopului eretic Auxenţiu s-a iscat tulburare între ortodocşi şi arieni, pentru alegerea unui nou episcop, dar tu, Părinte, ai fost trimis ca să potoleşti mulţimea; atunci un prunc din biserică a strigat: «Ambrozie să ne fie episcop!» Iar noi, auzind unele ca acestea, cântăm ţie:

 

Bucură-te, cel ce ai potolit tulburarea;

Bucură-te, cel despre care Duhul Sfânt a grăit prin gura pruncului;

Bucură-te, cel ce, fiind încă nebotezat, nu ai voit a fi episcop;

Bucură-te, cel ce din mâna unui episcop ortodox ai primit botezul;

Bucură-te, cel ce, la opt zile după botez, ai fost aşezat episcop;

Bucură-te, cel ce ai primit, cu smerenie, demnitatea episcopală;

Bucură-te, cel primit cu bucurie de popor ca episcop al Mediolanului;

Bucură-te, cel ce stai în ceata ierarhilor;

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii;

Bucură-te, turn al lui David;

Bucură-te, Părinte al Apusului şi al Răsăritului;

Bucură-te, minune a creştinilor din Mediolan;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

 Condac 4

Ai urmat, Sfinte Părinte Ambrozie, credinței celei drepte mărturisite de fericitul episcop Dionisie, care mai înainte de tine a păstorit cetatea Mediolanului, şi, fiind izgonit de arieni, şi-a trăit cele din urmă clipe ale vieţii în Capadocia, cea păstorită de marele ierarh Vasile, care, văzându-i tăria credinţei, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4

Mare bucurie ai pricinuit Sfântului Vasile cel Mare, prin scrisoarea ta, Sfinte Ambrozie, prin care îi cereai moaştele fericitului Dionisie, pe care cu bucurie dăruindu-ţi-le, nu înceta a te lăuda pentru virtuțile tale, grăind aşa:

Bucură-te, cel cu gând înalt;

Bucură-te, cel îmbrăcat cu podoabele darurilor lumeşti;

Bucură-te, judecător drept;

Bucură-te, urmaş al Apostolilor;

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;

Bucură-te, cinstitor al luptătorilor pentru credinţă;

Bucură-te, cel ce n-ai învăţat de la oameni Evanghelia;

Bucură-te, cel aşezat de Însuşi Hristos pe scaunul apostolilor;

Bucură-te, cinstitor al Sfântului Dionisie;

Bucură-te, cel mare în cuvânt;

Bucură-te, cel plin de smerenie;

Bucură-te, râvnitor de cele sfinte;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

Condac 5

Prin înţelepciunea şi credinţa ta cea mare în Hristos, adevăratul Dumnezeu, ai ajuns să fi sfetnic a trei împăraţi, pentru care aceştia au dat slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icos 5

Sfinte Ierarhe, Dumnezeu te-a rânduit ca prin tine să se descopere moaştele Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie, care fiind scoase din pământ, multe minuni săvârșeau; pentru care, laude ca acestea îţi aducem:

Bucură-te, cinstitor al Sfinţilor Mucenici;

Bucură-te, cel ce prin mijlocirea acestora, izgoneai duhurile necurate;

Bucură-te, cel ce pe Sever orbul, trimițându-l la moaştele Sfinților, l-ai tămăduit;

Bucură-te, cel ale cărui sfinte moaşte se odihnesc alături de ale celor doi Mucenici;

Bucură-te, cel care ai rânduit cinstirea Sfinţilor, prin Sfânta Liturghie;

Bucură-te, cel ce i-ai rușinat pe arieni care nu credeau în puterea tămăduitoare a sfintelor moaşte;

Bucură-te, cel ce pe mulţi arieni i-ai adus la dreapta credinţă;

Bucură-te, luminător al poporului prin cunoştinţele tale;

Bucură-te, iubitor de Dumnezeu;

Bucură-te, biruitor al cetelor diavoleşti;

Bucură-te, Părinte al nostru, blând şi milostiv;

Bucură-te, cel binecuvântat de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

Condac 6

Sfinte Ambrozie, luminat fiind de Duhul Sfânt, ai alcătuit scrieri prin care ai apărat învățătura adevărului şi ai dezrădăcinat ereziile, iar noi, pentru aceasta, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icos 6

Cine poate spune luptele şi nevoinţele tale, prin care, timp de 22 de ani, cât ai păstorit turma cea încredinţată ţie de Dumnezeu, ai luptat prin cuvânt împotriva ereticilor acelor vremuri: arieni, necinstitori ai Duhului Sfânt şi apolinarişti, păzindu-i pe dreptcredincioşi de unii ca aceştia; pentru care, şi noi, grăim către tine aşa:

Bucură-te, biruitor al păgânilor şi al ereticilor;

Bucură-te, propovăduitor al adevăratei credinţe;

Bucură-te, cel ce ai ars neghina ereziilor;

Bucură-te, închinător al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh;

Bucură-te, lucrător fără de frică al adevărului;

Bucură-te, cel prin care un arian s-a întors la credința cea dreaptă, văzându-te cum vorbeai cu un înger;

Bucură-te, cel prin care alţi doi arieni, care voiau să te ispitească, au fost pedepsiţi de Dumnezeu;

Bucură-te, biruitor al vrăjmaşilor dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce mult ai pătimit din pricina arienilor;

Bucură-te, cel ce trei zile te-ai rugat într-o biserică, împreună cu mult popor, biruind uneltirile ereticilor;

Bucură-te, cel prin care ucigaşului trimis de împărăteasă i s-a uscat mâna când a vrut să te lovească;

Bucură-te, cel fără de răutate, care ai vindecat mâna aceluia;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii!

Condac 7

Bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală şi de rugăciune neîncetată, scriitor de cărţi folositoare, făclie luminoasă a Bisericii te-ai arătat, Sfinte, pe mulţi eretici şi închinători la idoli aducându-i la adevărata credinţă, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7

Pe nevrednica slujitoare a împărătesei, trimisă către tine pentru a te batjocori în faţa poporului, tu degrab ai împiedicat-o cu dumnezeiasca certare, Sfinte Ambrozie, iar noi, văzând certarea ta cea dreapta, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce nu ai tăcut la aflarea fărădelegii făcute;

Bucură-te, cel ce pentru credinţa cea dreaptă mult ai suferit;

Bucură-te, cel plin de curaj, care ai mustrat pe împărăteasa rătăcită;

Bucură-te, apărător al dreptăţii;

Bucură-te, pierzător al fărădelegii;

Bucură-te, cel aparat de Dumnezeu;

Bucură-te, căutător cu osârdia al dreptății;

Bucură-te, cel sprijinit de poporul credincios;

Bucură-te, sfătuitor al nedreptăţiţilor;

Bucură-te, propovăduitor al Ortodoxiei;

Bucură-te, luptător pentru credinţa cea dreaptă;

Bucură-te, laudă a păstorilor duhovnicești;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

Condac 8

Celui care a descoperit plăcutului său Ambrozie moaştele sfinţilor mucenici Vitalie, Agricola, Nazarie şi Chelsie, lui Dumnezeu, Celui în Treime închinat şi slăvit, să-I aducem cântarea: Aliluia!

Icos 8

Poporul din Tesalonic s-a ridicat asupra voievodului Iliricului, pentru care pricină mâniindu-se împăratul Teodosie cel Mare a trimis armată asupra acelei cetăţi, ucigând pe mulţi. Auzind de aceasta, Sfinte Părinte, te-ai întristat şi cu îndrăzneală l-ai mustrat pe împărat și i-ai rânduit canon de pocăință, zicându-i: «Împăratul este în Biserică, nu deasupra Bisericii!»; iar noi, minunându-ne de dreapta ta judecată, îți strigăm; 

Bucură-te, sprijinitor al credincioşilor din Tesalonic;

Bucură-te, cel ce te-ai întristat pentru uciderea făcută de împărat;

Bucură-te, cel ce l-ai mustrat pentru porunca dată;

Bucură-te, cel ce nu l-ai lăsat să intre în catedrala episcopală din Mediolan;

Bucură-te, cel ce l-ai oprit de la împărtăşirea cu Sfintele Taine;

Bucură-te, cel ce, la Sfânta Liturghie, nu i-ai îngăduit împăratului să intre în altar;

Bucură-te, cel ce pe acesta l-ai îndemnat la pocăinţă;

Bucură-te, cel ce l-ai făcut pe împărat a se arunca cu faţa la pământ, plângându-și păcatul;

Bucură-te, cel ce, după ce s-a pocăit, l-ai iertat;

Bucură-te, cel ce împreună cu el, ai cântat imnuri mântuitoare;

Bucură-te, cel ce după pocăință, l-ai împărtăşit împreună cu credincioşii;

Bucură-te, păzitor al canoanelor rânduite de Sfinții Părinți;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

 Condac 9

Dobândit-ai puterea Cuvântului, cea mijlocitoare de mântuire, că în rugăciunea ta nu ai cerut viaţă lungă, bogăţie şi slavă deşartă, ci ai cerut darul învăţăturii şi al înţelepciunii, pentru care cântai lui Dumnezeu: Aliluia !

Icos 9

Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas, că străbătând vestea despre tine pretutindeni, Sfinte Ierarhe Ambrozie, au venit din Persia în Mediolan doi bărbaţi prea înţelepţi, care, prin multe întrebări, s-au încredințat de înţelepciunea ta, pentru care noi, minunându-ne, cântăm ţie:

Bucură-te, cel învrednicit de darul înţelepciunii;

Bucură-te, al doilea Solomon;

Bucură-te, hrănitor al celor înţelepţi;

Bucură-te, mărturisitor iscusit al Adevărului;

Bucură-te, cel ce răspândeşti lumina dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce Calea, Adevărul şi Viaţa le-ai descoperit;

Bucură-te, drept cinstitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, mărturisitor al cinstirii Fecioarei Maria ca Născătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, călăuzitorul Bisericii din Mediolan;

Bucură-te, cel prin care Evanghelia a biruit;

Bucură-te, locaş al Dumnezeirii;

Bucură-te, izvor de fapte bune;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

 Condac 10

Ca o tămâie cu bună mireasmă se înălţau rugăciunile tale către Domnul, căci tu, Părinte, prin puterea lui Hristos, pe mulţi îndrăciţi ai tămăduit şi pe mulţi eretici ai biruit, de aceea cu credinţă cântai: Aliluia!

 Icos 10

Murind împăratul Valentinian cel Tânăr, locul acestuia a fost luat de uzurpatorul tiran Eugeniu, care slujind idolilor, a redeschis templele păgâne. Iar tu, Părinte, când ai auzit aceasta, ai plecat din cetate, pentru a nu-l întâlni, iar noi, lăudând înţelepciunea ta, îţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, cel ce te-ai scârbit de vederea tiranului;

Bucură-te, cel ce ai plecat din Mediolan, fugind de cursele păgânilor;

Bucură-te, cel ce pe Eugeniu l-ai îndemnat la pocăinţă;

Bucură-te, cel ce ai găsit sălaş în casa unui credincios, pe nume Decenţiu;

Bucură-te, cel ce pe fiul acestuia, Pansofie, l-ai izbăvit de un duh necurat;

Bucură-te, cel ce, murind Pansofie, pe acesta l-ai înviat;

Bucură-te, tămăduitor al multor boli;

Bucură-te, biruitor al idolilor;

Bucură-te, apărător al dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce pe creştini îi întăreşti în necazuri;

Bucură-te, al nostru mijlocitor;

Bucură-te, cinstitor al Sfinţilor, după cuviinţă;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

Condac 11

Ajungând la bătrâneţe, Părinte Ambrozie, şi începând a boli, înaintea sfârşitului tău, credincioşii s-au întristat, văzând apropiata ta mutare la Ceruri, iar noi, cu umilinţă, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icos 11

Bătrân şi bolnav fiind, mai înainte ai văzut plecarea ta din viaţa pământească, iar Dumnezeu a arătat, prin tine, o nouă minune, că Paulin preotul a văzut foc înconjurând capul tău, iar faţa ta era albă precum zăpada, arătând prin aceasta o nouă minune; iar noi grăim către tine strigând:

Bucură-te, cel străin de toate agoniselile;

Bucură-te, cel ce te bucurai împreună cu cei ce se bucurau;

Bucură-te, cel ce plângeai împreună cu cei ce plângeau;

Bucură-te, mângâietor al celor care se pocăiau;

Bucură-te, mustrător al împietriţilor cu inima;

Bucură-te, bărbat cu mare înfrânare;

Bucură-te, iubitor de osteneală;

Bucură-te, cel ce în ziua Sfintelor Paşti ai trecut la Domnul;

Bucură-te, cel ce împreună cu îngerii stai înaintea tronului lui Hristos;

Bucură-te, ales locuitor al Raiului;

Bucură-te, cel ce și după trecerea la cele veşnice ne ocrotești de sus;

Bucură-te, izgonitor al demonilor;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

 Condac 12

Călătoria ai plinit, credinţa ai păzit şi ai ajuns în cămările cereşti, în care ţi s-a şi pregătit cununa ostenelilor tale, Sfinte Ambrozie. Drept aceea, nu înceta a te ruga pentru Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, încât întru unitatea credinţei, să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icos 12

În cântări te cinstim pe tine, Sfinte Ierarhe Ambrozie, iar tu, ca un Părinte blând, priveşte dintru înălţime şi te milostiveşte spre noi, cei care, cu umilinţă, strigăm către tine:

Bucură-te, cel ce ai binevoit a cinsti pământul României cu părticele din sfintele tale moaşte;

Bucură-te, cel căruia şi noi îţi aducem cinstirea cuvenită;

Bucură-te, nădejde a tuturor credincioşilor;

Bucură-te, ajutător al celor ce te cinstesc;

Bucură-te, mijlocitor al nostru către Dumnezeu;

Bucură-te, stea a creştinătăţii;

Bucură-te, vorbitor cu Îngerii;

Bucură-te, mir cu bună mireasmă;

Bucură-te, prieten al lui Hristos;

Bucură-te, zid nebiruit al Bisericii nedespărţite;

Bucură-te, luptător pentru unitatea credinţei;

Bucură-te, bucuria creștinilor din Milano;

Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii !

 Condac 13

 O, preabunule Părinte, Sfinte Ierarhe Ambrozie, nu trece cu vederea aceste cântări de laudă pe care noi, păcătoşii, le aducem ţie, ci ca un părinte blând şi iubitor de oameni, primeşte-le şi pururea te roagă înaintea tronului lui Hristos, pentru sănătatea şi mântuirea noastră, a celor care-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de 3 ori).

 

RUGĂCIUNE

 CĂTRE SFÂNTUL IERARH AMBROZIE

Sfinte Ierarhe Ambrozie, rugămu-ne ţie noi, cei împovăraţi cu multe feluri de păcate, nu trece cu vederea aceste smerite laude pe care le înălţăm către tine, ci le primeşte şi auzi-ne în tot ceasul în care te chemăm spre a fi mijlocitor înaintea Mântuitorului Hristos, Cel care, după trecerea noastră din viaţa aceasta, ne va judeca după faptele noastre. Noi suntem nevrednici a ne ruga lui Dumnezeu cu inimă curată, din pricina multelor noastre ticăloşii pe care le săvârşim în fiecare zi. De aceea, pe tine te rugăm, cel care toată viaţa ai slujit dreptăţii şi te-ai învrednicit să fii ales, în chip minunat, episcop al  Mediolanului, să ne fii mijlocitor alături de toţi ceilalţi sfinţi şi mai ales alături de Preasfânta şi Preacurata Fecioară Maria, cea care neîncetat se roagă cu lacrimi înaintea Fiului său, pentru noi. Sfinte Ambrozie, adu-ţi aminte şi de familiile şi de cunoscuţii noştri, ale celor care cu osârdie ne rugăm ţie, ocroteşte-i pe aceştia şi pe noi, de toată reaua întâmplare şi de toate uneltirile diavolului şi dăruieşte-ne tuturor sănătate şi ajutor în toate cele de trebuinţă, pentru ca prin tine să se preaslăvească numele cel preasfânt al Tatălui Celui fără de început, al Fiului Său Unul-Născut şi al Sfântului Duh, Care de la Tatăl purcede, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


20 septembrie 2020 – A IV-a ediție a sărbătorii «Duminica bunicilor»

Sep 21, 2020
Ediția a X-a Jubiliară a Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» s-a legat de hotărârea Sfântului Sinod care a declarat anul 2020 ca An Omagial al pastorației părinților și copiilor. De aceea,…

20 septembrie 2020 - Ediția a X-a a Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» - Gala Laureaților

Sep 21, 2020
20 septembrie 2020 - Ediția a X-a a Festivalului de pricesne «Blândul Păstor» - Gala Laureaților

13 septembrie 2020 – Teologul Ionuț Postolache a ținut predica zilei

Sep 13, 2020
Ionuț Postolache a arătat, printre altele că, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci s-a citit pericopa evanghelică de la Ioan capitolul 3, versetele 13-17, pericopă desprinsă din discuția…

13 septembrie 2020 – Chemare la donare de sânge pentru sâmbătă 19 septembrie 2020

Sep 13, 2020
Protoieria Sector IV Capitală, cu îndemnul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ne cheamă să fim solidari cu cei aflați în suferință şi să luăm parte la campania de donare de sânge.…

12 septembrie 2020 – Festivalul de pricesne, ediția a X-a și Duminica bunicilor, ediția a IV-a, vor avea loc duminică 20 septembrie 2020, orele 11.00

Sep 13, 2020
Acest proiect cultural și misionar se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, anual, începând cu anul 2011. În pofida restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,…

8 septembrie 2020 – Solidari cu Sara Nukina, tânăra interpretă de la Festivalul de pricesne, diagnosticată cu o boală gravă la cap

Sep 13, 2020
Sara a participat la mai multe ediții ale Festivalului de pricesne "Blândul Păstor" de la Parohia Sfântul Ambrozie din Bucureşti. Sara Nukina este o voce care a purtat pricesnele românești in Japonia…

8 septembrie 2020 – Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a adus multă bucurie Măriilor și Marinilor din parohie

Sep 13, 2020
Slujba pentru prăznuirea Nașterii Macii Domnului a fost oficiată în curtea bisericii într-o ambianță plăcută de toamnă blândă, primitoare, tihnită. Preoți și enoriași, prin rugăciune, au creat o…

1 septembrie 2020 – Începutul anului bisericesc

Sep 13, 2020
Data aceasta de 1 septembrie pentru începutul anului bisericesc a fost împrumutată de la evrei care sărbătoreau atunci anul civil, potrivit Sinaxarului din Mineiul zilei de 1 septembrie. Evreii încep…

15 august 2020 – Adormirea Maicii Domnului – hramul istoric al parohiei noastre

Sep 13, 2020
Slujba hramului istoric al parohiei noastre a debutat în jurul orei 9.00 cu citirea Acatistului Adormirii Maicii Domnului, urmat de oficierea Sfintei Liturghii. Având în vedere restricțiile impuse…

14 august 2020 – Sfințirea unor obiecte de cult, dăruite de enoriași, cu prilejul slujbei de la miezul nopții

Sep 13, 2020
Un grup de enoriași ai parohiei noastre și-a unit forțele pentru a dărui sfintei biserici, cu prilejul hramului Adormirii Maicii Domnului, mai multe obiecte de cult și anume: sfântul potir, sfântul…

14 august 2020 – La slujba Prohodului și Paraclisului Maicii Domnului au participat mulți enoriași

Sep 13, 2020
Conform programului anunțat, vineri 14 august 2020 la ora 15.00 a fost oficiată slujba vecerniei cu scoaterea Sfântului Epitaf cu Adormirea Maicii Domnului, urmat de ”trecerea” pe sub mormânt a…

14 august 2020 - Lucrări de reparații la clădirea pangarului bisericii

Sep 13, 2020
În cadrul pregătirilor pentru organizarea hramului bisericii noastre parohiale, închinat Adormirii Maicii Domnului, au fost efectuate lucrări de reparație la clădirea pangarului. Astfel, a fost…